ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโซนี่ตระหนักดีว่าธุรกิจของบริษัท มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ค้นหาว่าโซนี่มีส่วนช่วยในการเป็นพลเมืองโลกที่ดีอย่างไร       

Sony Environment
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โซนี่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เพื่อคนรุ่นต่อไปในในอนาคต โซนี่มีจุดยืนที่มุ่งมั่นในการผสมผสานจิตวิญญาณด้านการสรรค์สร้างนวัตกรรมเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลบรอยเท้าทางนิเวศน์ให้มีค่าเป็นศูนย์ (zero environmental footprint) ภายในปี พ.ศ.2593 ภายใต้โครงการ Road to Zero ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่ 

ชุมชนสัมพันธ์

โซนี่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความเช้มแข็ง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในระดับในท้องถิ่น และในระดับโลก โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต                                               

Sony Community
Sony Corp
โซนี่ คอร์ปอเรชั่น

ที่โซนี่ภารกิจของเราคือการเป็น บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจ และตอบสนองความใฝ่รู้ของคุณ 

Careers at Sony
ร่วมงานกับโซนี่

ค้นพบโอกาสอันหลากหลายในการทำงานที่ Sony สู่การเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ