ข้ามไปยังเนื้อหา
Asia & Oceania

Select your country or region

Cookies on Sony websites

We use cookies to provide you with the best website experience. Next time you vist us we will use a cookie to present the site in the language you select today. You can always change it again later by looking for the language selector on the bottom of any page. Or, if you prefer not to use cookies at all, you can change your settings at any time.

เชิงอรรถ

  1. 1สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ
  2. 2สีและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่อาจต่างกันตามรุ่นและในแต่ละประเทศ
  3. 34K: 3,840 x 2,160 pixels
  4. 4การให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์/บริการที่ติดตั้งหรือเข้าถึงได้ผ่านผลิตภัณฑ์อาจถูกเปลี่ยนแปลง หยุด นำออก พัก หรือยุติสัญญาได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. 5คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า