หมายเลข ID หัวข้อ : 00187377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2022พิมพ์

ทีวี (อันอื่นที่ไม่ใช่ Google TV™/Android TV™) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการทำการวิเคราะห์เครือข่าย

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Google TV หรือ Android TV สำหรับ Google TV หรือ Android TV กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ Google TV/Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: วิธีการทำการวิเคราะห์เครือข่าย

  หมายเหตุ: ถ้าหากสัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดการเชื่อมต่อเป็นบางครั้งหรือบ่อยครั้ง กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ สัญญาณ TV Wi-Fi หลุดหายหรือตัดการเชื่อมต่อในบางครั้ง

  เนื้อหา

  1. โปรดทราบว่า
  2. ดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Diagnosis)
  3. วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  1. โปรดทราบว่า

  • ไม่รองรับวงจรอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโดยวิธีการ Dial-up
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดย Proxy
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเช่น เครือข่าย Virtual Private Network (VPN) หรือ PPPoE
  • ถ้าจำเป็นต้องมีการปิดไฟร์วอลล์ของเราเตอร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของตัวเราเตอร์นั้น

  2. ดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Diagnosis)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการวิเคราะห์เครือข่าย
  หมายเหตุ: หน้าจอเมนูจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2558 และหลังจากนั้น:

  1. กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Set-up)
  5. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  6. เลือกที่ เซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup)
  7. เลือกที่ ดู การตั้งค่าและสถานะของ เครือข่าย (View Network settings and status)
  8. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Check Connection)
  9. เลือกที่ ตกลง (Yes)
  10. การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่ อ้างอิงกับส่วนที่ 3. การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์เครือข่าย

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2557 และก่อนหน้านั้น:

  1. กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ เซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup)
  5. เลือกที่ ดูการตั้งค่าและสถานะของเครือข่าย (View Network settings and status) หรือ ดูสถานะเครือข่าย (View Network Status)
  6. เลือกที่ ตรวจดูการเชื่อมต่อ (Check Connection)
  7. เลือกที่ ตกลง (Yes)
  8. การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่ อ้างอิงกับส่วนที่ 3. การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์เครือข่าย

  3. วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ ผลการเชื่อมต่อ
  หน้าจอผลการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไร้สายบนทีวี (Wireless device on TV): พบแล้ว (Found), สถานะเชื่อมต่อ (Local access): OK การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet access): OK
  จะมีการแสดงออกมาสามรายการในข้อมูลที่ให้ผลการเชื่อมต่อ เกี่ยวกับสถานะของการเชื่อมต่อของเครือข่าย เลือกวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันจากตารางด้านล่าง.
  สำหรับตัวอย่างข้างต้น จะเลือกที่ Solution 4.
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ Wireless LAN converter (ชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีด้วยสาย LAN), ให้อ้างอิงกับตารางสำหรับ การเชื่อมต่อแบบใช้สาย.

  การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless connection)

  ผลการเชื่อมต่อ (Connection results)

  A: อุปกรณ์ไร้สายบนทีวี (Wireless device on TV)
  B: สถานะเชื่อมต่อ (Local access)
  C: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet access)
  การแก้ปัญหา (Solution)
  • A: ล้มเหลว (Failed)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 1
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 2
  • A: Found (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 3
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: OK
  วิธีแก้ปัญหา 4

  เชื่อมต่อแบบมีสาย

  ผลการเชื่อมต่อ (Connection results)

  A: การเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Cable connection)
  B: สถานะเชื่อมต่อ (Local access)
  C: การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet access)
  การแก้ปัญหา (Solution)
  • A: ล้มเหลว (Failed)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 5
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 6
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 7
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: OK
  วิธีแก้ปัญหา 8