หมายเลข ID หัวข้อ : 00198804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านีเพื่อเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth เข้ากับเครื่่องคอมพิวเตอร์.

  1. หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO® หรือท่านใช้ตัวอะแดปเตอร์ Bluetooth® ภายนอก, ขั้นตอนแรกจะแตกต่างกัน. ตรวจเช็คดูในคู่มือผู้ใช้งานของผู้ผลิตเกี่ยวกับการเปิดตัวอะแดปเตอร์ Bluetooth.
  2. เปิดตัวอะแดปเตอร์ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. คลิกที่ ปุ่่ม Start และจากนั้นคลิกที่ Control Panel.
  4. ในหน้าต่างของ Control Panel , ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  5. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound , ใน Devices and Printers, คลิกที่ Add a Bluetooth device.
   รูปภาพประกอบ
  6. ตั้งค่าหูฟัง Bluetooth ของท่านให้เป็นแบบ สามารถค้นหาได้(discoverable).

   หมายเหตุ: ตรวจเช็คดูคู่ืมือของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้หูฟัง Bluetooth สามารถค้นพบได้(discoverable).

  7. ในหน้าต่างของ Add a device , คลิกเพื่อเลือกที่Bluetooth headset และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next.
   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ:

   • ชื่อของหูฟัง Bluetooth ของท่านอาจจะแตกต่างออกไป.
   • ท่านอาจจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนรหัสสำหรับหูฟัง Bluetooth ของท่าน ให้ตรวจเช็คกับคู่มือของผู้ผลิตสำหรับรหัสหรือลองป้อน: 0000
  8. หลังจากที่หูฟัง Bluetooth เชื่อมต่อได้สำเร็จ ให้คลิกที่ปุ่ม Close.
   รูปภาพประกอบ
  9. คลิกที่ ปุ่่ม Start และจากนั้นคลิกที่ Control Panel.
  10. ในหน้าต่างของ Control Panel , ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  11. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound คลิกที่ Sound.
  12. ในหน้าต่างของ Sound คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bluetooth Hands-free Audio และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Set Default.

   หมายเหตุ: หลังจากที่อุปกรณ์ Bluetooth audio นั้นเป็นอุปกรณ์เล่นกลับเริ่มต้น(default)แล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงต่อจากตัวอุปกรณ์นั้น.

   รูปภาพประกอบ
  13. คลิกที่ปุ่ม OK.

  หมายเหตุ:

  • เสียงใด ๆ ที่ปกติได้ยินจากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตอนนี้ควรจะได้ยินจากหูฟังของ Bluetooth.
  • เมื่อท่านต้องการจะรับฟังจากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง, ให้กำหนดให้ลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เล่นกลับเริ่มต้น(default) หรือตัดการเชื่อมต่อของหูฟังออกไป.