หมายเลข ID หัวข้อ : 00198784 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Windows 8.1 หรือ 10

  ทำตามขั้นตอนเหล่านีเพื่อเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ กดที่ Windows Key
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Devices
  4. เลือกที่  Bluetooth & other devices
  5. ถ้าหาก Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ OFF ให้ตั้งให้ไปที่ ON
   ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง
  6. คลิกที่ Add Bluetooth or other device
  7. ในหน้าต่างของ เพิ่มอุปกรณ์ (Add a device) ที่จะแสดงขึ้นมา คลิกที่Bluetooth
  8. คลิกที่หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของท่าน
  9. หน้าต่างจะแสดงขึ้นมา แสดงให้ทราบว่าการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้สำเร็จแล้ว

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน (หรือ passcode, PIN code, PIN number, password, ฯลฯ) ให้ใส่"0000"
  • ถ้าหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของท่านไม่แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองใหม่อีกครั้งจาก ขั้นตอนที่ 6