หมายเลข ID หัวข้อ : 00280600 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/10/2023พิมพ์

การตั้งค่า (อิควอไลเซอร์ (Equalizer) เสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound) ฯลฯ) ในซอฟต์แวร์ INZONE Hub ไม่ทำงาน

  • ถ้าต้องการใช้การตั้งค่าซอฟต์แวร์ INZONE Hub ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เอาต์พุต (Output) ของคอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าไว้เป็น INZONE Buds-Game, INZONE H9 / INZONE H7 / INZONE H5 - Game หรือ INZONE H3 แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้ง เอาต์พุต (Output) ในคอมพิวเตอร์:
   • สำหรับ INZONE Buds
   • สำหรับ INZONE H9, INZONE H7, INZONE H5
   • สำหรับ INZONE H3
  • การตั้งค่าซิงก์แอป (App Sync Settings) จะทำงานเฉพาะเมื่อหูฟังถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวรับส่ง USB และซอฟต์แวร์ INZONE Hub กำลังทำงานอยู่เท่านั้น
  • ต่อไปนี้จะไม่ทำงานเมื่อหูฟังถูกเชื่อมต่อกับ PlayStation®5 หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใด ๆ ผ่าน Bluetooth:
   • การตั้งค่าเสียง (Sound Settings)
    • โพรไฟล์เสียง (Sound Profile)
    • อิควอไลเซอร์ (Equalizer)
    • เสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound)
    • การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound Personalization)
    • การควบคุมช่วงไดนามิก (Dynamic Range Control)
   • การตั้งค่าไมโครโฟน (Microphone Settings)
    • ระดับเสียงไมโครโฟน (Microphone Volume)
    • การควบคุมกำลังขยายอัตโนมัติ (Auto Gain Control)
    • การทดสอบไมโครโฟน (Microphone Test)