หมายเลข ID หัวข้อ : 00103933 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/04/2016พิมพ์

ฉันต้องการรวมไฟล์เพลงหรือตัดไฟล์เพลงโดยใช้ Media Go.

  ท่านสามารถรวมไฟล์เพลงหรือตัดไฟล์เพลงออก โดยใช้ Combine Files... หรือ Trim File... ในเมนู Tool.
  รายละเอียดดังด้านล่างนี้.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Media Go อาจจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ระบุในรายชื่ออุปกรณ์. แต่ไม่รับประกันการทำงาน ถ้าอุปกรณ์นั้นไม่ได้ระบุในรายชื่ออุปกรณ์.


  การรวมไฟล์เพลงหลาย ๆ ไฟล์

  ท่านสามารถรวมไฟล์เพลงหลาย ๆ ไฟล์ได้ตามที่ต้องการ.
  โดยการรวมไฟล์เพลงหลาย ๆ ไฟล์ เป็น 1 ไฟล์.

  1. เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการ โดยวิธีการรวมได้จาก Library - Music ใน Media Go.
   เลือกไฟล์หลาย ๆ ไฟล์, คลิกไฟล์เพลงพร้อมกับกดปุ่มคีย์ Ctrl.
  2. เลือก Tools - Combine Files... ในเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ Media Go.
  3. บนหน้าจอ Combine Files, ให้เรียงลำดับไฟล์เพลงที่ท่านต้องการ และคลิกปุ่ม Next.
  4. ตั้งค่า Title, Format, และ Quality ของไฟล์ได้ตามที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Finish.

  เสร็จการรวมไฟล์ไว้ด้วยกัน.


  การตัดไฟล์เพลง

  ท่านสามารถบันทึกบางส่วนของเพลงโดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเพลง.

  1. เลือกเพลงที่ต้องการตัดจาก Library - Music ใน Media Go.
  2. เลือก Tools - Trim File... ในเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ Media Go.
  3. บนหน้าจอ Trim File, กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเพลงได้ตามต้องการ และ คลิกปุ่ม Next.
  4. ตั้งค่า Title, Format, และ Quality ของไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ตามต้องการ.

  เสร็จการตัดไฟล์ที่เลือก