หมายเลข ID หัวข้อ : 00255951 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

มีข้อความเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ำสำหรับรีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา

  หมายเหตุ:

  • หลัง การอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวีให้เป็นเวอร์ชัน 6.4960 การแจ้งเตือนให้ทำ การอัพเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี อาจจะแสดงขึ้นมาได้
  • แม้ว่าท่านจะเลือกที่ ปิด (Close) เพื่อปิดการแจ้งเตือนการ อัปเดตแล้ว ข้อความนี้ก็ยังจะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเริ่มเปิดทีวีขึ้นมาใหม่
  • เพื่อเป็นการปรับปรุงเสถียรภาพของรีโมทคอนโทรล ขอแนะนำให้ท่านทำการอัปเดต ซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรล

  Q1:มีข้อความแจ้งเตือนว่ามี การอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรลให้ แสดงขึ้นมา
  Q2: การอัพเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวีล้่มเหลว
  Q3: ฉันปิดการแจ้งเตือน การมีอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรลให้ ไปแล้ว ในตอนนี้ฉันจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลได้อย่างไร?


  Q1: มีข้อความแจ้งเตือนว่ามี การอัพเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลให้ แสดงขึ้นมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรล

  หน้าจอ “มีการอัพเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลให้”

  A1: การ อัปเดตนี้จะมีการปรับปรุงเสถียรภาพของรีโมทคอนโทรลทีวี ซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวีอันเดิมจะไม่มีการแสดงข้อความเตือนแบตเตอรี่เหลือต่ำ หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะเห็นข้อความเมื่อระดับของแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ

  • ถ้าท่านต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลให้กดที่ อัปเดตเลย (Update now) ในระหว่างการอัปเดต ให้วางรีโมทคอนโทรลทีวีไว้ใกล้กับทีวี และไม่ถอดแบตเตอรี่ออก การอัพเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาสอง-สามนาที
  • ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลในตอนนี้ ให้กดที่ ปิด (Close) ท่านสามารถ อัปเดต ซอฟต์แวร์ภายหลังได้โดยทำตาม ขั้นตอนที่ 3.

  Q2: การอัพเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวีล้มเหลว

  หน้าจอ "อัปเดตล้มเหลว"

  A2: กดที่ ลองอีกครั้ง (Try again)และในระหว่างการอัปเดต ให้วางรีโมทคอนโทรลทีวีไว้ใกล้กับทีวี และไม่ถอดแบตเตอรี่ออก

  • ถ้าการอัปเดตยังคงล้มเหลวอีก ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลทีวีด้วยอันใหม่ และลองทำการอัปเดตอีกครั้ง
  • ถ้าการอัปเดตยังล้มเหลวอีกหลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้กดค้างที่ปุ่ม ปิดเปิดเครื่อง (POWER) ของรีโมทคอนโทรลไว้ประมาณ 5 วินาทีเพื่อเริ่มการทำงานของทีวีใหม่ จากนั้นลองทำการอัปเดตอีกครั้ง

  Q3: ฉันปิดการแจ้งเตือน การมีอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรลให้ ไปแล้ว ในตอนนี้ฉันจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลได้อย่างไร?

  A3: ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี

  1. กดที่ปุ่มโฮม (HOME)บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ รีโมทคอนโทรล และ อุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)รีโมทคอนโทรล (Remote control)อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)อัปเดต (Update)