หมายเลข ID หัวข้อ : 00189095 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2018

แถบวอลลุ่มไม่มีหรือไม่ ทำงานในแอป IPTV, YouTube และ Netflix.

  เมื่อแถบวอลลุ่มไม่มีแสดงออกมา และไม่ทำงานในแอป IPTV, YouTube และ Netflix, กรุณาทำการ OFF และ ON ทีวีใหม่โดยใช้รีโมทคอนโทรล.

  ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้น กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ของทีวี.
  ให้ดูที่ด้านล่างนี้ ถึงวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยการดาวน์โหลดผ่านเครือข่าย:

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Software Update.
  5. เลือกที่ Network.

   หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์นั้นได้รับการอัปเดตมาให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อย ให้ดำเนินการ factory data reset.
   ให้ดูที่ด้านล่างนี้ สำหรับวิธีการดำเนินการ factory data reset.

   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ Factory Reset.