หมายเลข ID หัวข้อ : 00189095 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2018

แถบวอลลุ่มไม่มีหรือไม่ ทำงานในแอป IPTV, YouTube และ Netflix.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อแถบวอลลุ่มไม่มีแสดงออกมา และไม่ทำงานในแอป IPTV, YouTube และ Netflix, กรุณาทำการ OFF และ ON ทีวีใหม่โดยใช้รีโมทคอนโทรล.

ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้น กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ของทีวี.
ให้ดูที่ด้านล่างนี้ ถึงวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยการดาวน์โหลดผ่านเครือข่าย:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Customer Support.
 4. เลือกที่ Software Update.
 5. เลือกที่ Network.

  หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์นั้นได้รับการอัปเดตมาให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อย ให้ดำเนินการ factory data reset.
  ให้ดูที่ด้านล่างนี้ สำหรับวิธีการดำเนินการ factory data reset.

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Factory Reset.