หมายเลข ID หัวข้อ : 00124778 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/07/2015

Media Go ล้มเหลวในการติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน. มีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า mglyricsPS.dll failed to register.

    เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลองทำการติดตั้ง Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013.

    หมายเหตุ: ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Media Go™ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และ คำถามที่พบบ่อย (FAQs).