หมายเลข ID หัวข้อ : 00198763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

สายเคเบิลต่อขยายแบบอะนาล็อกชนิดใดบ้าง ที่ฉันใช้เชื่อมต่อกับ Android TV ของฉัน?

  หมายเหตุ: ทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559 จะมาพร้อมกับสายต่อขยายแบบอนาล็อกหนึ่งเส้น อันดับแรก ตรวจเช็คดูว่ามีสายต่อขยายแบบอนาล็อกที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่านหรือไม่

  • ตัวเชื่อมต่อ A/V จะต้องเข้ากับมาตรฐาน (รายละเอียดสเปกการเดินสาย) ของการเชื่อมต่อกับ VIDEO IN (AV IN) ใน BRAVIA™ TV ของท่าน
  • ถึงแม้ว่าสายนั้นจะดูเหมือนกันดังรูป แต่มาตรฐานอาจจะต่างกัน
  • ถ้าหากท่านใช้สายแบบที่ต่างกัน ภาพและเสียงอาจจะออกมาไม่ถูกต้อง
  • เลือกสายกับฟังก์ชัน 1-4 เรียงตามผังที่แสดงเหล่านั้น

  ผังการเชื่อมต่อและผังแสดงรายละเอียดของตัวเชื่อมต่อ

  1. สายต่อขยายแบบอนาล็อก (จัดมาให้พร้อมกับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559)
  2. ขั้วต่อ สำหรับ VIDEO IN หรือ AV IN บนทีวี
  3. สาย RCA (ไม่ได้จัดมาให้)
  4. Android TV™
  5. เครื่องเล่น VCR/Video game/ DVD / Camcorder, ฯลฯ

  หมายเหตุ: 

  • ใช้สายต่อขยายที่มีส่วนของขั้วต่อที่เรียงกันตามลำดับจากแบบดีสุดถึงแบบธรรมดาดังต่อไปนี้
   ตัวเลขต่อไปนี้จะตรงตามตัวเลขในรูปภาพ B
   1. Audio Left (L)
   2. Video
   3. Ground
   4. Audio Right (R)
  • ปลั๊กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับ การเชื่อมต่อทีวี ในคู่มืออ้างอิงของทีวีนี้