หมายเลข ID หัวข้อ : 00100098 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

กล้องไม่ปิดให้โดยอัตโนมัติ.

    เมื่อใช้ AC adaptor (แยกจำหน่ายต่างหาก) ทำการชาร์จไฟให้กับกล้องหรือมีการเชื่อมต่อของ Wi-Fi กับกล้องและ Live-View Remote, ตัวกล้องจะไม่มีการปิดไปโดยอัตโนมัติ แม้ว่า มีการเปิดใช้งาน Auto Power Off ไว้ก็ตาม.

    เรื่องนี้เป็นการทำงานปกติไม่ได้เป็นความบกพร่องแต่อย่างใด.