หมายเลข ID หัวข้อ : 00058791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

มีวิธีการที่ทำการเล่นเสียง High-Resolution Audio จากเครื่อง Walkman ได้หรือไม่?

    ถ้าหากเครื่อง Walkman นั้นรองรับ Hi-Resolution Audio, ท่านสามารถจะรับฟังเสียง High-Resolution Audio ได้โดยใช้สายช่วยแปลงต่อไปนี้.

      WMC-NWH10 (สายช่วยแปลงของ Walkman สำหรับ High-Resolution Audio output)

    ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับการรับฟังกับการเล่นกลับของ High-Resolution Audio โดยเครื่อง Walkman ผ่านเครื่อง USB DAC AMPLIFIER  ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหลังของ USB DAC AMPLIFIER โดยใช้สายสำหรับช่วยแปลง.