หมายเลข ID หัวข้อ : 00160805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV™?

วิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ของ Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เวอร์ชันของ OS แตกต่างกันตามรุ่นของทีวี หรือสถานะการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของเครื่อง

ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. เลือกที่ About ในกลุ่มของ TV
  4. เลือกที่ Version