หมายเลข ID หัวข้อ : 00233908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2019

การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) (360 Reality Audio)

  จากการทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps)ข้อมูลการวิเคราะห์ใบหูจะมีการนำมาใช้กับแอปที่ทำงานได้กับ 360 Reality Audio ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการเพลงของท่าน 

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps)ต้องมั่นใจก่อนว่าได้ทำการวิเคราะห์ใบหูของท่านเสร็จสิ้นแล้ว
  สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ: วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน (360 Reality Audio)

  การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps)

  1. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ หูฟัง Bluetooth
  2. เลือกที่  360 Reality Audio Setup - Optimize apps - OPTIMIZE
  3. เมื่อมีข้อความของ 360 Reality Audio is only available from these music server apps แสดงขึ้นมา เลือกที่ แอปพลิเคชันที่จะใช้
  4. อ่านข้อความที่แสดงขึ้นมา และเลือกที่ LAUNCH TO OPTIMIZE หรือ INSTALL AND OPTIMIZE

  เมื่อมีข้อความของ OPTIMIZE COMPLETE. แสดงขึ้นมา แสดงว่า ฟังก์ชัน การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) ได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว