หมายเลข ID หัวข้อ : 00230395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2020

วิธีการตรวจเช็คระดับของ แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของ กล่องสำหรับชาร์จไฟสำหรับ WF-1000XM3

  ท่านสามารถตรวจเช็คจำนวนโดยประมาณของระดับแบตเตอรี่ที่เหลือของกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ เมื่อท่านใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้น

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของกล่องสำหรับชาร์จไฟและ หูฟัง ติดสว่างขึ้นมา: 
   ประจุไฟที่เหลือของแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ 30% และ 100% และท่านสามารถทำการชาร์จไฟ หูฟังได้ตามปกติโดยใช้กล่องสำหรับชาร์จไฟนั้น

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของกล่องสำหรับชาร์จไฟและ หูฟัง ติดสว่างขึ้นมา แต่ ตัวแสดงสถานะสีแดงขงกล่องสำหรับชาร์จไฟกะพริบนาน 15 วินาที หลังจากที่ปิดฝาของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้น:
   ประจุไฟที่เหลือของแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ 5% และ 30% แสดงถึงว่าประจุไฟที่เหลือของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นมีน้อยกว่าระดับที่จะชาร์จไฟให้หูฟังให้เต็มได้

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของหูฟัง ไม่ติดสว่าง หรือ ตัวแสดงสถานะดับลงไปทันที:
   ประจุไฟที่เหลือของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่น้อยกว่า 5% และท่านไม่สามารถจะทำการชาร์จไฟให้กับ หูฟังได้

  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเช็คดูระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ เมื่อท่านทำการชาร์จไฟใหม่ให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้ในเวลาเดียวกัน