หมายเลข ID หัวข้อ : 00268589 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/11/2023พิมพ์

บริการรับ-ส่ง เครื่องเล่นเกมส์และชุดเครื่องเสียง/วิดีโอ

  เงื่อนไขการขอรับบริการสามารถให้บริการทั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในและนอกเงื่อนไขระยะเวลารับประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งซ่อมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทยผ่านช่องทางแชทได้ ที่นี่ พร้อมแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

  บริการนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท

  • เครื่องเล่นเกมส์
  • ชุดเครื่องเสียง
  • เครื่องเล่นวิดีโอ

            บริการนี้จำกัดจำนวนการขอรับบริการไม่เกิน 2 ชิ้น ( รวมทุกประเภท ) ต่อครั้ง

  อัตราค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง

  • ค่าบริการ 450 บาท/เครื่อง (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริการนี้สำหรับเครื่องซ่อมที่ขอรับบริการทั้งในและนอกระยะเวลาการรับประกัน
  • พื้นที่ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)

  ค่าบริการซ่อม

  • สำหรับเครื่องหมดประกันและเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม  ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง
  • ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับอาการเสียของผลิตภัณฑ์ที่ช่างตรวจพบและความพร้อมของอะไหล่ที่ศูนย์บริการ ณ ขณะนั้น