หมายเลข ID หัวข้อ : 00206490 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2019

การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ หูฟัง Bluetooth ของฉันไม่สมบูรณ์

  ถ้าหากมีปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำและทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้ง

  • การอัปเดตหยุดกลางคัน
  • มีข้อความ“Software transfer failed” แสดงขึ้นมาระหว่างการอัปเดต และการอัปเดตไม่ทำต่อ
  • การอัปเดตหยุดค้างที่หน้าจอ “Please wait...Downloading software....
  • การอัปเดตหยุดค้างที่หน้าจอ“Please wait...Updating....
   1. แตะที่ Cancel ในแอป Headphones Connect เพื่อยกเลิกการอัปเดต
   2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือที่จะใช้สำหรับการอัปเดต
    หมายเหตุ: ถ้าหากมีอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่นลงทะเบียนไว้กับแอป Headphone Connect อยู่ หรือมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Bluetooth Low Energy (อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้, นาฬิกาสมาร์ทวอทช์, ฯลฯ) เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของท่าน การอัปเดตอาจจะไม่สามารถทำได้ 
   3. ปิดอุปกรณ์มือถือนั้น 
   4. เปิดอุปกรณ์มือถือนั้นขึ้นมาอีกครั้ง
   5. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาใหม่
   6. ดำเนินการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แอป Headphones Connect

  หมายเหตุ:

  • ปิดแอปทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์มือถือนั้น
  • นำเอาหูฟังเข้ามาใกล้กับอุปกรณ์นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • นำอุปกรณ์ตัวอื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และ Wi-Fi, ออกให้ห่างจากหูฟังและอุปกรณ์มือถือ
  • เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, ฯลฯ) ให้ปิดการตั้งค่าของ Google Assistant