หมายเลข ID หัวข้อ : 00242179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ความเสียหายทางกายภาพ

    ถ้าหาก ชุดหูฟังนั้นตกจากที่สูงหรือได้รับความเสียหายทางกายภาพ กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด

    หมายเหตุ: ความเสียหายทางกายภาพจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันแบบมาตรฐาน

     

    กลับไปที่เมนูหลัก