หมายเลข ID หัวข้อ : 00132355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2015

วิธีการถอดแจ็คหูฟังออกอย่างถูกต้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อท่านถอดแจ็คหูฟังออกจากรูเสียบแจ็คหูฟัง, ต้องแน่ใจว่า ได้จับที่ตัวแจ็คเสียบและดึงออกอย่างเบา ๆ จากตัวอุปกรณ์.

อย่าพยายามดึงที่ตัวสาย, จะทำให้สายเสียหายได้.

Image