หมายเลข ID หัวข้อ : 00241559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2021

ไม่มีเสียงออกมาที่หูฟัง

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ได้ยินเสียงจากหูฟังของท่านหลังจากที่เล่นเสียงจากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ถ้าขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้ตรวจเช็คดูในคู่มือของท่าน

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า แหล่งจ่ายเสียงของท่านนั้นเปิดอยู่ และมีการเพิ่มระดับเสียงไว้แล้ว
  2. ถ้าหากหูฟังของท่านมีปุ่มระดับเสียง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปรับเพิ่มไว้แล้ว
  3. ถ้าหากหูฟังของท่านเป็นแบบทำงานด้วยแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่อย่างเพียงพอ
  4. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อหูฟังของท่าน
   • การเชื่อมต่อแบบมีสาย:
    1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลั๊กหูฟังมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเข้ากับอุปกรณ์
     รูปภาพประกอบ
     หมายเหตุ: มีความเป็นไปได้ที่ปลั๊กหูฟังไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างถูกต้องเนื่องจากความแข็งของแจ็คหูฟังในอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นั้น (เครื่องเล่นเพลง, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต ฯลฯ) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลั๊กมีการเสียบเข้าไปในอุปกรณ์จนสุดแล้ว
    2. ถ้าหากแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงนั้นใช้รีโมทแบบมีสาย ให้ปลดรีโมทนั้นออก และเสียบเข้าโดยตรงกับแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงนั้น ถ้าท่านสามารถได้ยินเสียงจากหูฟังของท่านได้ แสดงว่า รีโมทแบบมีสายนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว
   • การเชื่อมต่อ Bluetooth:
    1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เลือกหูฟังของท่านในการตั้งค่า Bluetooth ของแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงของท่านแล้ว
    2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่น ๆ กำลังส่งคลื่นวิทยุออกมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
    3. ปิดและเปิด หูฟังของท่าน
    4. จับคู่หูฟังของท่าน เข้ากับอุปกรณ์เสียงของท่านอีกครั้ง
  5. ลองทำการเชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับ อุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงอันอื่นดู
   • ถ้ามีเสียงออกมา แสดงว่าแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงตัวแรกอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว
   • ถ้าหากหูฟังของท่านไม่ให้เสียงใด ๆ ออกมา หลังจากที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงตัวที่สอง แสดงว่าหูฟังของท่านอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้วการซ่อมและการรับประกัน
  6. หรือ ท่านสามารถจะใช้ คู่มือการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนของเรา