หมายเลข ID หัวข้อ : 00132344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2015

วิธีการทำความสะอาดตัวเบาะรองรับใบหูของหูฟัง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อาจจะมีวัสดุแปลกปลอมบางอย่าง (เช่น ขี้หู, ฯลฯ.) สะสมอยู่ในตัวเบาะรองรับใบหู, ที่จะส่งผลให้คุณภาพเสียงลดต่ำลงไป.

เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น, กรุณาทำความสะอาดด้วยตัวเป่าลม ฯลฯ, โดยการถอดตัวเบาะรองรับใบหูนี้ออกดังรูป:

Image

หมายเหตุ: โปรดอย่าใช้ปากกาหรือวัสดุที่มีปลายแหลม เนื่องจาก จะทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่นไดอะแฟรมหรือชิ้นส่วนภายในได้.