หมายเลข ID หัวข้อ : 00200992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2024พิมพ์

วิธีฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงตัวรับสัญญาณ AV หรือระบบโฮมเธียเตอร์

    หมายเหตุ:
    สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้ และการตั้งค่าระบบ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions) ที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน