หมายเลข ID หัวข้อ : 00228417 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/02/2020พิมพ์

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sony

  เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sony เช่น ทีวี หรือเครื่องบันทึก Blu-ray เข้ากับอินเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อด้วยเราเตอร์ หรือเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ต LAN ที่มีความสามารถเป็นเราเตอร์

  • การเชื่อมต่อแบบใช้สาย/ไร้สายผ่านเราเตอร์
   ภาพประกอบแสดงวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเราเตอร์

   [A]: พอร์ต LAN บนผนัง
   [B]: สายเคเบิล LAN
   [C]: เราเตอร์ (ที่มีฟังก์ชันการแปลง IP และทำงานเป็นฮับได้)
   [D]: LAN ไร้สาย
  • การเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN (*1) ที่มีฟังก์ชันเราเตอร์
   ภาพประกอบแสดงวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเราเตอร์

   [A]: พอร์ต LAN บนผนัง
   [B]: สายเคเบิล LAN

  หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาจติดมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) เป็นผลให้มีความเสี่ยงต่อโจรกรรม หรือการปลอมแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนบุคคล นอกจากนั้น คุณอาจทำให้เกิดอันตรายโดยไม่ตั้งใจต่อบริการเครือข่ายหากอุปกรณ์ติดมัลแวร์

  *1 ตรวจสอบกับผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ขาออกสำหรับสายเครือข่ายของคุณมีฟังก์ชันเราเตอร์หรือไม่