หมายเลข ID หัวข้อ : 00187378 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหาย หรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง. (สำหรับทีวี ที่ไม่ใช่ Android TV)

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV. สำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ  สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหายหรือ มีการตัดการเชื่อมต่อเป็นพัก ๆ . (Android TV)

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย, ให้อ้างอิงกับ  ทีวี (ที่ไม่ใช่ Android TV) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย

  ถ้าหากสัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดการเชื่อมต่อในบางครั้งหรือบ่อยครั้ง ให้ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.

  1. ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน.
   ถ้าหากสัญญาณอ่อน , การดรอปของสัญญาณอาจจะลดให้น้อยลงได้โดยการวางตัว เราท์เตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กับทีวี มากขึ้น.
  2. ถ้าหากทีวีอยู่ใกล้กับเราท์เตอร์มากเกินไป.
   ถ้าหากทีวี และตัวเราท์เตอร์อยู่ใกล้กันมากเกินไป การติดต่อสื่อสารอาจจะทำงานไม่ได้.  
   เราแนะนำให้ท่านรักษาระยะห่างระหว่างทีวีและตัวเราท์เตอร์ให้มากกว่า 1 เมตร.
  3. อุปกรณ์ Wi-Fi ตัวอื่นที่ใช้ในเครือข่ายเดียวกัน.
   ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่นดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เช่นวิดีโอ ความเร็วของเครือข่ายอาจจะลดลงได้. ในกรณีนี้, เราขอแนะนำให้ท่านหยุดการดาวน์โหลดวิดีโอไปก่อน.
  4. รีเซ็ตทีวี /เราท์เตอร์ / โมเดม
   โดยการรีเซ็ตอุปกรณ์เหล่านี้ การเชื่อมต่อของสัญญาณ Wi-Fi อาจจะดีขึ้นได้.
   เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี , ให้อ้างอิงกับ  วิธีการดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต ในเครื่องรับโทรทัศน์ โซนี่. 
   ถ้าต้องการรีเซ็ตตัวเราท์เตอร์ หรือโมเดม ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ .
  5. การรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หรือสภาวะแวดล้อม
   ถ้าหากมีอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมาก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเตาอบไมโครเวฟในบ้าน,
   การทำงานของ Wi-Fi ของทีวีอาจจะได้รับผลกระทบ.
   ให้ลองทำการปิดอุปกรณ์ไร้สาย /เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เหล่านี้ดู หรือนำออกไปให้ห่างจากทีวีดู.
   การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ทีวีนั้นติดตั้งอยู่. ถ้าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งนั้นได้ ให้ลองตรวจเช็คดูว่าการทำงานของทีวีดีขึ้นหรือไม่.

    อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้

   สภาวะแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

    - เตาอบไมโครเวฟ  
    - โทรศัพท์บ้านแบบไร้สาย
    - อุปกรณ์ Bluetooth
    - เครื่องเปิดประตูโรงรถ  
    - ของเล่นไร้สาย ฯลฯ
    - บริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เช่นที่ใกล้กับสายส่งไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่  
    - บริเวณที่มีการกำเนิดไฟฟ้าสถิตย์
    - บริเวณที่กำแพง โต๊ะ หรือประตูมีโลหะที่ผิวหน้า ฯลฯ.

  6. การตั้งค่าย่านความถี่ของเราท์เตอร์ Wi-Fi
   ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น อาจจะมีทั้งความถี่ขนาด 2.4 GHz และ 5 GHz.
   เราขอแนะนำให้ท่านใช้ย่านความถี่ขนาด 5 GHz ถ้าหากมีให้.

   ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาเรื่องเครือข่ายอยู่ต่อไปหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว เราแนะนำให้ท่านใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย จากโมเด็มหรือเราท์เตอร์ของท่านแทน.


  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย, ให้อ้างอิงกับ ทีวี (ที่ไม่ใช่ Android TV) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย