หมายเลข ID หัวข้อ : 00072396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020พิมพ์

วิธีการปิดไฟที่ด้านหน้าของทีวี

จะหยุดไฟ LED จากการกะพริบอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?

  ท่านสามารถปิดไฟตอบสนองนี้ได้โดยการตั้งค่าของไฟ LED ส่องสว่าง
  หมายเหตุ:เรื่องนี้จะเป็นการปิดการแสดงภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวีไปด้วย

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesLED IndicatorOperational response หรือ Illumination LEDOff
   • เลือกที่ Device PreferencesIllumination LEDOff
   • เลือกที่ ตัวแสดงสถานะ LED (LED Indicator)ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)ปิด (Off)
   • เลือกที่ LED IndicatorIllumination LEDIllumination LEDOff
   • เลือกที่ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED)ปิด (Off)

  สำหรับทีวีที่เป็นรุ่นที่ออกในและหลังปี 2558 

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Set-up)
  5. เลือกที่  ตัวแสดงสถานะ LED (LED indicator)
  6. เลือกที่ ปิด (Off)

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2558 และ2559

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ การเซ็ตอัปทั่วไป (General Set-up) หรือ กำหนดค่า (Preferences)
  5. เลือกที่ ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) หรือ ไฟส่องสว่างแผงพาเนลด้านหน้า (Front Panel Illumination)
  6. เลือกที่ ปิด (Off)