หมายเลข ID หัวข้อ : 00146241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018พิมพ์

ไฟที่ด้านหนาของทีวีมีความสว่างมากเกินไป.

  ท่านสามารถลดแสงสว่างได้โดยการตั้งค่าไฟ LED.

  สำหรับ Android TV:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในหมวดของ TV.
  4. เลือก Dark, Simple Response หรือ Off.

  สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014:

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ General Set-up.
  4. เลือกที่ Illumination LED.
  5. เลือก Dark, Simple Response หรือ Off.