หมายเลข ID หัวข้อ : 00226604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันจะสามารถทดสอบคุณภาพของภาพและเสียง จากเครื่องรับโทรทัศน์ของฉันได้อย่างไร?

  ถ้าท่านรู้สึกว่า ภาพ/เสียงที่ออกมาจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ไม่แสดงหรือมีเสียงออกมาไม่ถูกต้อง จะมีวิธีการง่าย ๆที่จะตรวจสอบว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่

  ดำเนินการทดสอบภาพและเสียง

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ ดำเนินการทดสอบภาพและเสียง.

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   HOME ->  Apps -> Help (สำหรับ Android™ 7.0 หรือก่อนหน้านั้น: HOME ->  Help)
  2. เลือกที่Problem diagnosis ใน Top support solutions.
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มี  Problem diagnosis แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  3. เลือกที่ Picture/Sound symptoms.
  4. เลือกที่ Start เพื่อทำการทดสอบภาพและเสียง
  5. จะมีการเล่นของภาพและเสียงตัวอย่างให้
   ตรวจเช็คดูว่าภาพและเสียง มีออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่
   ถ้าต้องการยกเลิกการทดสอบนี้ ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรล
  6. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น, จะมีหน้าจอ Picture and sound test is complete! แสดงขึ้นมา
  7. ถ้าต้องการทดสอบอีกครั้ง ให้เลือกที่ Restart the test หรือ Start again.
  8. ถ้าต้องปิดการทดสอบนี้ ให้เลือกที่ Finish.