หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

ฉันไม่สามารถเข้าคอนเทนท์ของการบริการเครือข่ายของ แอปพลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games ได้

  แอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมี การตั้งค่าของ Date & time ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ Date & time ไว้ถูกต้องดีแล้ว

  หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Date & time จะสามารถส่งผลถึง ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ ถ้าหาก การตั้งค่าของ Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ ช่วยเหลือ
    สำหรับ Android™ 8.0 เลือกที่ Appsจากนั้นเลือกที่  Help
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล
   3. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms
      
  2. ปรับ การตั้งค่าของ Date & time สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: 
   วิธีการปรับวันที่และเวลา

   หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Date & time จะสามารถส่งผลถึง ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ ถ้าหาก การตั้งค่าของ Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

   • Search / Voice Search
   • Voice Actions
   • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)
  3. ถ้าหากมีบาง แอปพลิเคชันยังคงไม่ทำงาน หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาดำเนินการ เคลียร์ข้อมูล และเคลียร์หน่วยความจำแคชของ แอปพลิเคชันนั้น
    
  4. ถ้าหาก แอปพลิเคชันทั้งหมดยังคงไม่ทำงาน กรุณาดำเนินการ  รีเซ็ต ทีวีของท่าน
    

  *Android, Google Play และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC