หมายเลข ID หัวข้อ : 00202704 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการฟังทีวีของท่านผ่านทาง หูฟัง และ ลำโพงของทีวี เครื่อง Soundbar หรือ อุปกรณ์เสียงอันอื่นพร้อมกัน

ไม่มีเสียงจากทีวีเมื่อใช้หูฟัง และ ลำโพงของทีวี เครื่อง Soundbar หรือ อุปกรณ์เสียงอันอื่นพร้อมกัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  • ถ้าต้องการให้เสียงออกมาทั้งจาก ลำโพงของทีวี และ อุปกรณ์เสียง:  เชื่อมต่อ อุปกรณ์เสียงของท่านเข้ากับขั้วต่อ DIGITAL AUDIO OUT  
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ แจ็คหูฟังของทีวี ขั้วต่อ HDMI หรือผ่านทาง Bluetooth ทีวีจะไม่สามารถให้เสียงออกมาจากทั้งลำโพงของทีวี และอุปกรณ์เสียงได้พร้อมกัน
  • ถ้าต้องการให้เสียงออกมาทั้งจาก หูฟัง และเครื่อง Soundbar:  เชื่อมต่อ หูฟังของท่านเข้ากับ แจ็คหูฟังของทีวี และ เครื่อง Sound Bar ของท่านกับ ขั้วต่อ DIGITAL AUDIO OUT
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเครื่อง Soundbar เข้ากับ ขั้วต่อ HDMI หรือผ่านทาง Bluetooth ทีวีจะไม่สามารถให้เสียงออกมาจากทั้ง หูฟังและเครื่อง Soundbar ได้พร้อมกัน