หมายเลข ID หัวข้อ : 00205429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2019

ไม่สามารถหา WPS พบได้ในการตั้งค่าเครือข่ายของ Android TV™ หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์, Android TV ที่เป็น Android OS 8.0 จะไม่มีการตั้งค่าของ WPS ในการตั้งค่าของ Network.
  สำหรับการตั้งค่าของเครือข่่าย Wi-Fi, ให้ลองทำการเลือก SSID ของ เราเตอร์ LAN แบบไร้สายนั้นจากรายการสแกน.

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชัน WPS จะถูกลบออกไปด้วยจาก Android TV ที่ปัจจุบันรองรับ WPS ได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต.
  • ฟังก์ชัน WPS นี้จะไม่มีการให้ความสำคัญอีกต่อไปในอุปกรณ์ Android ต่าง ๆจาก Google.

   


  *Google,Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.