หมายเลข ID หัวข้อ : 00091467 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/05/2021

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย / ใช้สาย ได้.

    เลือกทีวีของท่านและอ้างอิงกับการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันนั้น.

    รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ

     Android TV

    เครื่องอื่นที่ไม่ใช่ Android TV