หมายเลข ID หัวข้อ : 00188587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

Android TV™ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้ใช้สำหรับ Android TV สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับ   
  ทีวี (ที่ไม่ใช่ Android TV) ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  เนื้อหา


  จำไว้เสมอ

  • ไม่รองรับวงจรอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโดยวิธีการ dial-up
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดย proxy
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเช่น เครือข่าย virtual private network (VPN) หรือ PPPoE
  • ถ้าจำเป็นต้องมีการปิดไฟร์วอลล์ของเราท์เตอร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของตัวเราท์เตอร์นั้น
  • ถ้าหากมีเครื่องหมายตกใจ (!) ปรากฎที่ไอคอนเครือข่าย ของหน้าจอ Home ของ Android TV ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
   สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหาย หรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (สำหรับ Android TV)
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การตั้งค่าของวันที่และเวลา (Date & time) ถูกต้องดีแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV

  ดำเนินการวินิจฉัยเครือขาย (Network Diagnosis)

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่า Wi-Fiหรือ Built-in Wi-Fi มีการตั้งไว้เป็น On

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่าย และ อินเทอร์เน็ต (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet))Wi-Fi และตั้งไปที่ เปิด (On) (Android 9)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network) การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)Wi-Fi ในตัว (Built-in Wi-Fi) และตั้งไปเป็น เปิด (On) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการวินิจฉัยเครือข่าย

  หมายเหตุ: หน้าจอเมนูจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องของท่าน รูปตัวอย่างด้านล่างใช้ Android TV รุ่นปี 2560

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Network & Internet หรือNetwork

  4. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Advanced settings  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

  5. เลือกที่ สถานะเครือข่าย

  6. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Check Connection)

  7. เลือกที่ YES ใน Do you want to check the connection? หน้าจอ

  8. การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่
   จะมีการแสดงออกมาสามรายการในข้อมูลที่ให้ผลการเชื่อมต่อ เกี่ยวกับสถานะของการเชื่อมต่อของเครือข่าย เลือกวิธีที่สอดคล้องจากตารางใน วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย
   หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลการเชื่อมต่อ

   หน้าจอผลการเชื่อมต่อ
   1. อุปกรณ์ Wireless ในทีวี
   2. Local access
   3. Internet access
   หมายเหตุ: ถ้า [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] แสดงขึ้นมาใน ผลการเชื่อมต่อ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

   หน้าจอผลการเชื่อมต่อแสดง [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

   ผลการเชื่อมต่อเมื่อ [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] แสดงขึ้นมา


  วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  กรุณาเลือกวิธีการแก้ปัญหา ตามผลการวินิจฉัยของเครือข่าย

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ตัว wireless LAN converter (อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับทีวี ด้วยสาย LAN ) ให้อ้างอิงกับ ผลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย ในตารางด้านล่าง

  การเชื่อมต่อไร้สาย

  ผลการเชื่อมต่อ

  1. อุปกรณ์ Wireless ในทีวี
  2. Local access
  3. Internet access

  วิธีแก้ปัญหา

  1. Failed
  2. Failed
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 1
  1. found (หรือ OK)
  2. Failed
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 2
  1. found (หรือ OK)
  2. OK
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 3
  1. found (หรือ OK)
  2. OK
  3. OK
  วิธีแก้ปัญหา 4

  การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ผลการเชื่อมต่อ

  1. อุปกรณ์ Wireless ในทีวี
  2. Local access
  3. Internet access

  วิธีแก้ปัญหา

  1. Failed
  2. Failed
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 5
  1. found (หรือ OK)
  2. Failed
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 6
  1. found (หรือ OK)
  2. OK
  3. Failed
  วิธีแก้ปัญหา 7
  1. found (หรือ OK)
  2. OK
  3. OK
  วิธีแก้ปัญหา 8