หมายเลข ID หัวข้อ : 00170483 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/12/2020

ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อการจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) ใหม่ได้ เมื่อมีอุปกรณ์ Screen Mirroring อื่นเชื่อมต่ออยู่กับทีวี

  อุปกรณ์ Screen Mirroring บางตัวจะปิดกั้นการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ตัวใหม่ได้.

  เพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ กรุณาทำการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Screen Mirroring ตัวแรกออกก่อนโดยการกดที่ปุ่ม Return จากตัวรีโมทคอนโทรล ในระหว่างที่ Screen Mirroring และเลือกYES ให้กับคำถาม"Are you sure you want to close Screen Mirroring(ท่านแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะปิด Screen Mirroring)".

  จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวใหม่โดยฟังก์ชันScreen Mirroring .

  1. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Screen mirroring.
  3. ปล่อยให้อุปกรณ์นั้นทำการค้นหาชื่อ BRAVIA ของท่านและเลือก BRAVIA ของท่านเพื่อเปิดการเชื่อมต่อ.
  4. ถ้ามีการถามขึ้นมา ให้ตอบยอมรับในการลงทะเบียนในทีวี.
  5. เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับทีวีได้แล้ว หน้าจอนั้นจะแสดงบนทีวี.


  หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม