หมายเลข ID หัวข้อ : 00199450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2020

Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ถึงแม้จะมีการตั้งค่าเครือข่ายที่เหมาะสมแล้วก็ตาม.

  ถ้าหาก Android TV ไม่สามารถ เชื่อมต่อ กับเครือข่ายได้ ถึงแม้ เมื่อการตั้งค่า ของเครือข่าย มีการตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสมแล้ว, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  ถ้าหากทำการเชื่อมต่อ โดยใช้LAN แบบใช้สาย

  1. ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ไปที่ Off.
   1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. ในหมวดของ Settings , ให้เลือกไปที่ Settings.
   3. ในหมวดของ Network& Accessories , เลือกไปที่ Network.
   4. เลือกที่ การตั้งค่า Advanced .
   5. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.
   6. เลือกที่ Off.
  2. ลองทำการเชื่อมต่อ เข้ากับ เครือข่าย อีกครั้ง.

  ถ้าหาก ทำการเชื่อมต่อ โดย Wi-Fi

  1. ให้ถอดปลั๊กสายไฟกำลังออก.
  2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปใหม่.
  3. ลองทำการเชื่อมต่อ เข้ากับ เครือข่าย อีกครั้ง.