หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

วิธีการใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen​ mirroring)

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ทีวีนี้สามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์) จะต้องทำการเชื่อมต่อก่อนโดยการเลือกการสะท้อนหน้าจอบนทีวีและในอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ
  อ้างอิงกับรายการของ อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Wi-Fi Certified Miracast ที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance

  หมายเหตุ:

  ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าขึ้นมา

  ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

  1. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) บนรีโมทของทีวี เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้ปุ่ม รูปภาพประกอบ /รูปภาพประกอบ จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Enter ทีวีจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย
   • ตัวอย่างของหน้าจอสแตนด์บายสำหรับ Android TV™
   • ตัวอย่างของหน้าจอสแตนด์บายสำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV (W900A ซีรีส์)
    รูปภาพประกอบ
    หมายเหตุ: เมื่อ หน้าจอสแตนด์บายของการสะท้อนหน้าจอแสดงขึ้นมา การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างทีวีและเราเตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ของท่านจะถูกตัดออกไป
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี

  คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android™ OS 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง

  1. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Device connection) หรือ การเชื่อมต่อ Xperia (Xperia Connectivity)
  3. เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
  4. ในหน้าจอการสะท้อนหน้าจอแตะที่ เริ่มต้น (Start)
  5. เลือกที่ ตกลง (OK)
  6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน

  หมายเหตุ:ย่านความถี่ 5GHz อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน

  ท่านสามารถตรวจเช็คคำแนะนำในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้

  ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

  สำหรับ Android TV

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
  2.  เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่Wi-Fi Direct
  5. เลือกที่การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
  6. เลือกที่ แสดงรายการอุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete)

  สำหรับทีวีอื่น ๆ

  เมื่อหน้าจอสแตนด์บายสำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา, ให้กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (OPTIONS) จากนั้น ให้เลือกที่ แสดงรายการอุปกรณ์ (Show Device List) / ลบ (Delete)

  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออกจากนั้น กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ จากนั้น เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน
  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (OPTIONS) ในรายการนั้น เลือกที่ ลบทั้งหมด (Delete All) จากนั้น ใช่ (Yes) ในหน้าจอยืนยัน

  หมายเหตุ: ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้
  รูปภาพประกอบ (ไอคอนขีดถูก): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  รูปภาพประกอบ (ไอคอนจอแสดงผล): อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอ

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอไม่ทำงาน