หมายเลข ID หัวข้อ : 00091266 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021พิมพ์

ไม่สามารถแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุต HDMI ของทีวี

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทีวีกับ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นจอภาพ ให้อ้างอิงกับคำตอบต่อไปนี้
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นจอมอนิเตอร์

  1. ต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการส่งเอาต์พุตของหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นได้มีการทำอย่างถูกต้องแล้ว
   หมายเหตุ: ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการปิดอุปกรณ์และเปิดขึ้นมาใหม่ หรือถอดสายออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ แม้ว่าท่านจะทำตามขั้นตอนตามที่แสดงด้านล่างนี้ ลองทำตามขั้นตอนนี้เพื่อส่งเอาต์พุตหน้าจอออกไปอีกครั้ง
   1. เลือกความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รองรับได้โดยทีวีนั้น
    ถ้าหากทีวีไม่รองรับความละเอียดที่ตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ภาพบนหน้าจออาจจะออกมาผิดเพี้ยนหรือไม่แสดงออกมา

    หมายเหตุ:
    • สำหรับความละเอียดที่รองรับได้โดยทีวีนั้น ให้อ้างอิงกับคู่ืมือของทีวีนั้น
    • สำหรับวิธีการตรวจเช็ค/การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับความช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
    • ขอแนะนำให้ท่านจดบันทึกค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนค่า (จะจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านจะคืนค่าเป็นการตั้งค่าเดิม)
    • ใช้เอาต์พุตที่เป็นการเลียนแบบ หรือ ทำให้เหมือนกันกับ 1080i ถ้าหากมีให้ใช้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องจะไม่สามารถส่งเอาต์พุตออกที่เป็นสัญญาณ HDMI หรือ HD ได้ในวิดีโอบางโหมด
    • ขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และการ์ดจอ ความละเอียดบางค่าที่รองรับได้โดยทีวีอาจจะไม่สามารถแสดงได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการ์ดจอของท่าน
   2. ปิดทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์

   3. เชื่อมต่อพอร์ต HDMI input ของทีวีและ พอร์ต HDMI output ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย HDMI
    หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าใช้สาย High Speed HDMI ที่ได้รับการอนุมัติที่มีโลโก้ HDMI

    รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI
    • A: ทีวี (TV)
    • B: คอมพิวเตอร์ (Computer)
    • C: สายเคเบิล HDMI (ไม่มีให้)
   4. เปิดทีวีขึ้นมาเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
    หมายเหตุ:
    • ในจุดนี้ อินพุตจะยังคงไม่มีการสลับไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงจะไม่มีภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่แสดงออกมา
    • ถ้าหากท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาก่อน ในขณะที่เพาเวอร์ของทีวียังคงเป็น ปิด (off) หรือ พร้อมใช้งาน (standby)หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงออกมาไม่ถูกต้อง 
   5. กดที่ปุ่ม Input ของตัวรีโมทของทีวี เพื่อเปลี่ยนไปเป็นอินพุตที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
    รีโมทส่วนมากของทีวี จะมีปุ่มอินพุตที่เป็นแบบวนจากอินพุตหนึ่งไปยังอีกอินพุตหนึ่งต่อไป กดปุ่ม Input ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง HDMI input ที่ถูกต้องแสดงขึ้นมาบนทีวี ต้องมั่นใจว่าได้เช็คดูว่าเป็นอินพุตใดบนทีวีที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป
    หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม อินพุต (Input) บนตัวรีโมทของท่านและหมายเลข และชื่อของอินพุตอาจจะแตกต่างกันไปในทีวีของท่าน
    รูปนี้แสดงตัวอย่างของการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต HDMI1 ของทีวี

  2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. เปลี่ยนปลายทางของการเอาต์พุตหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเปลี่ยนค่า ให้อ้างอิงกับการช่วยเหลือ หรือคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

    ตัวอย่างของขั้นตอนสำหรับ Windows 10:

    ตัวอย่างของขั้นตอนสำหรับ Windows 8.1: 


    หมายเหตุ:
    • เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป, ท่านสามารถใช้แป้นพิมพ์ทำการเปลี่ยนโหมดการแสดงข้างต้นได้
     สำหรับ Windows
     • ในระหว่างที่กดคีย์ [Fn] ไว้, ให้กดที่คีย์ฟังก์ชัน ([F3], [F5], [F7], [F10], ฯลฯ) เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดง คีย์ฟังก์ชันที่ใช้ได้ จะแปรผันไปตามผู้ผลิตนั้น ๆ
     • เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO , กดที่ [F7] ในระหว่างที่กดคีย์ [Fn]
     • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจใจการใช้งานคีย์บอร์ด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
     สำหรับ Macintosh
     • กดที่ [F7] เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดง
     • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจใจการใช้งานแป้นพิมพ์ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
    • ซอฟต์แวร์บางตัวสำหรับการเล่น วิดีโอ , DVDs, ฯลฯ , อาจจะไม่สามารถแสดงรูปภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอภายนอก (TV) ได้พร้อมกัน ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าโหมดการแสดง เพื่อให้รูปภาพแสดงทีจอใดจอหนึ่ง 
   2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกความละเอียดของหน้าจอที่ต่ำลง จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพออกมาถูกต้องหรือไม่
   3. ถ้าหากทีวีนั้นมีพอร์ต HDMI อันอื่น ให้ลองเชื่อมต่อดู และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่
    (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ที่แสดงข้างต้น)
   4. เมื่อท่านมีสาย HDMI เส้นอื่น ให้ลองใช้เชื่อมต่อดูใหม่
    (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ที่แสดงข้างต้น)
    ถ้าหากการเปลี่ยนสายสามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าสาย HDMI เดิมมีปัญหา
   5. ถ้าหาก 3 และ 4 ข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวีนั้นดู
    สำหรับวิธีการรีเซ็ต Android TV™ หรือ Google TV™ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV/Google TV ได้อย่างไร? .
    สำหรับวิธีการรีเซ็ตรุ่นที่เป็นทีวีแบบอื่น ๆ: วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี Sony
   6. การคายประจุเครื่องคอมพิวเตอร์
    ถอดอะแดปเตอร์ AC สายไฟ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการคายประจุเครื่อง