หมายเลข ID หัวข้อ : 00203622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการเชื่อมต่อ Android TV™ เข้ากับ เครือข่ายที่ซ่อนอยู่

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเชื่อมต่อ Android TV ของท่านเข้ากับ เครือข่าย 2.4 หรือ 5GHz ที่ซ่อนอยู่

  1. กดที่ ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet))เพิ่มเครือข่ายใหม่ (Add new network) (Android 9.0)
   • เครือข่าย (Network)เซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup) — ขั้นสูง (Expert) — ป้อนเข้าไปเอง (Manual entry) (Android 7.0 และ Android 8.0)
   • เครือข่าย (Network)เซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup) — ขั้นสูง (Expert)Wi-Fi — ป้อนเข้าไปเอง (Manual entry) (Android 6.0 หรือก่อนหน้า)
  4. ใส่ชื่อของ Wi-Fi Network (หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าได้พิมพ์ SSID ให้ถูกต้องตรงกัน ตัวอย่าง: SonyLabUS5GHz)
  5. เลือก ชนิดของการรักษาความปลอดภัย (Type of security): (ตัวอย่าง: WEP, WPA/WPA2 PSK,.ฯลฯ)
  6. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย

  *เครื่องหมายการค้าและโลโก้สำหรับ Google LLC และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง