หมายเลข ID หัวข้อ : 00157902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ทีวีของฉันไม่มีภาพ เปิดไม่ได้ หรือไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง

  ลองวิธีแก้ปัญหาตามปัญหาที่ท่านพบ


  เมื่อไฟสแตนด์บายกระพริบเป็นสีแดง:

  1. การรีเซ็ตทีวี อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เมื่อเป็นปัญหาที่มาจากการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราว
   ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้ เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี
   วิธีการ รีเซ็ต Android TV 
   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่
  2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวี เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ (เช่นการเกิดโอเวอร์โหลด จากอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ หรือมีปัญหาการติดต่อสื่อสารของข้อมูล)

   1. ปิดทีวี
   2. ปลดอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดออก (เช่น USB HDD ภายนอก และอุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI) จากทีวี
   3. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟแสดงสถานะไม่กระพริบ (ซึ่งหมายถึงทีวีไม่มีปัญหา)
   4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ปลดออกไปแล้วทีละตัว เข้ากับทีวีอีกครั้ง
   5. ถ้าหาก ตัวแสดงสถานะเริ่มมีการกะพริบ หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์บางตัวข้าไป ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นั้นว่ามีปัญหาหรือไม่

  เมื่อไฟสแตนด์บายดับ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟกำลัง และตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดออกมา
  2. กดที่สวิตช์เพาเวอร์ของทีวี เพื่อดูว่าทีวีเปิดขึ้นมาได้หรือไม่
  3. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
   วิธีการ รีเซ็ต Android TV
   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่

  เมื่อภาพจากอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่แสดงออกมา:

  ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI
  ไม่มีภาพออกมาในเครื่องรับโทรทัศน์ จากอุปกรณ์ Audio/Video

  สำหรับเครื่องรุ่นที่มี Presence Sensor:

  1. ให้ปิด Presence Sensor

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการปิด Presence Sensor ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

   1. กดที่ HOME
   2. เลือกไปที่ Preferences
   3. เลือกไปที่ Eco
   4. เลือกไปที่ Presence Sensor
   5. เลือกไปที่ OFF
  2. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
   วิธีการ รีเซ็ต Android TV
   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่