หมายเลข ID หัวข้อ : 00091467 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย / ใช้สาย ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกทีวีของท่านและอ้างอิงกับการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันนั้น.

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ

 Android TV

เครื่องอื่นที่ไม่ใช่ Android TV