หมายเลข ID หัวข้อ : 00202918 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ทีวีของฉันรองรับเมาส์หรือคีย์บอร์ดแบบ USB ได้หรือไม่?

    ไม่ได้, ทีวีนี้ไม่รองรับคีย์บอร์ดแบบ USB และเมาส์แบบ USB. ข้อความ This USB device is not supported(อุปกรณ์ USB นี้ไม่ได้รับการรองรับ) แสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อคีย์บอร์ดหรือเมาส์แบบ USB.