หมายเลข ID หัวข้อ : 00151176 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018พิมพ์

ข้อผิดพลาด: 100 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเริ่มใช้บริการวิดีโอของ Netflix.

    เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก)สำหรับอุปกรณ์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตของท่านออก จากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่.