หมายเลข ID หัวข้อ : 00134792 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2023พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อทีวี BRAVIA เข้ากับเครือข่าย โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi )

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือข่ายและเราเตอร์ของ LAN ก่อนที่จะทำการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ต้องมั่นใจว่าได้ตั้งค่าเราเตอร์ LAN แบบไร้สายไว้แล้ว

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮับ เราเตอร์ ฯลฯ จะต้องมีเพิ่มเข้ามา นอกเหนือจากทีวี BRAVIA นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการที่ท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  ผังแสดงทีวีเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเราเตอร์ และโมเด็มที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

  • A: เครื่องคอมพิวเตอร์
  • B: เราเตอร์ไร้สาย
  • C: โมเด็ม
  • D: อินเทอร์เน็ต

  วิธีการตั้งค่าทีวี

  ขั้นตอนจะแตกต่างกันตามชนิดรุ่นทีวีของท่าน:

  คำแนะนำ:

  รุ่นที่เป็น Google TV™ และ Android TV™

  ทีวีรุ่นอื่น ๆ