หมายเลข ID หัวข้อ : 00115535 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

ฉันจะทำการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(initialize)ตัว Touchpad Remote Control นี้ได้อย่างไร?

  เพื่อทำการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(initialize)ให้กับตัว Touchpad Remote Control, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. ถอดปลั๊กของสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออก.

   หมายเหตุ: ไม่สามารถทำการรีเซ็ตตัวรีโมทนี้ได้ในขณะที่ทีวีเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC อยู่.

  2. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ของตัว Touch pad Remote Control ออก.

  3. ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่.

  4. กดค้างที่ปุ่ม VOLUME MINUS (-) .
  5. ในระหว่างที่กดค้างปุ่ม VOLUME MINUS (-) , ให้กดค้างที่ปุ่มPOWER .
  6. ในระหว่างที่กดค้างที่ปุ่ม POWER และปุ่ม VOLUME MINUS (-), ให้กดที่ TOUCHPAD AREA นาน 3 วินาที.

   หมายเหตุ: ภาพด้านล่างแสดงถึงปุ่มต่าง ๆ ที่จะต้องทำการกดในขั้นตอนข้างต้น.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: เมื่อการปรับเป็นค่าเริ่มต้นทำได้สำเร็จแล้ว ไฟสีแดงที่ด้านหลังของ Touchpad Remote Control จะกะพริบ สองครั้งและอย่างช้า ๆ.
   ไฟ Remote สีแดง

  7. เสียบสายกำลังไฟ(สายไฟหลัก) ของทีวีเข้าไป.

  ข้อสำคัญ: หลังการปรับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว จำเป็นต้อง จับคู่ Touchpad Remote Control นี้กับทีวี ก่อนการใช้งาน.