หมายเลข ID หัวข้อ : 00206722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV™/Google TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ Android TV/Google TV สำหรับอันอื่นที่ไม่ใช่ Android TV (เครื่องรุ่นปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า) ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการปรับวันที่และเวลา (รุ่นที่ไม่ใช่ Android TV)

  วันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าของวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้หรือจากเครือข่าย
  แต่ถ้าไม่มีสัญญาณที่ส่งออกอากาศหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ทำการตั้งค่าวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ
  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง


  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ:

  สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือที่ใหม่กว่า และ A9G, Z9G, A9F และ Z9F ซีรีส์

  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตรวจดู การตั้งค่าของ วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & time) ว่าได้ตั้งไว้เป็น เปิด (ON) ไว้แล้ว

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปเป็น เปิด (ON)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปเป็น เปิด (ON)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & Time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปเป็น เปิด (ON)

  สำหรับ Android TV รุ่นอื่น:

  ค่าของวันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้
  ในกรณีที่ไม่ได้รับสัญญาณที่ส่งออกอากาศ BRAVIA TV สามารถจะรับค่าข้อมูลวันที่และเวลาจากเครือข่ายได้เช่นเดียวกัน

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปเป็น ใช้เวลาที่ส่งออกอากาศ (Use broadcast time) หรือ ใช้เวลาของเครือข่าย (Use network time)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปเป็น ใช้เวลาที่ส่งออกอากาศ (Use broadcast time) หรือ ใช้เวลาของเครือข่าย (Use network time)
   ถ้าหากไม่มีรายการเมนูใน ใช้เวลาของเครือข่าย (Use network time) สำหรับใช้ตั้งไปเป็น เปิด (ON) ให้ตั้ง การปรับเวลาให้ตรง (Time synchronization) ไปที่ ใช้เวลาที่เครือข่ายจัดให้ (Use network-provided time)

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าหากเวลาไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของ โซนเวลา (Time Zone) จะไม่ถูกต้อง
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจเช็คดูการตั้งค่า
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งโซนเวลา (Set time zone)
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)เวลา (Time) — ตั้งโซนเวลา (Set time zone)
     หมายเหตุ: ถ้าหาก เวลา (Time) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ตั้งโซนเวลา (Set time zone) 
    • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งโซนเวลา (Set time zone)
    • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & Time)เวลา (Time)ตั้งโซนเวลาอัตโนมัติ (Automatic time zone) — ตั้งไปที่ ปิด (Off)จากนั้นเลือกที่  ตั้งโซนเวลา (Set Time Zone)
   3. เลือกสถานที่ตั้งของท่าน
  • ถ้าหากท่านใช้สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายพิเศษเช่น VPN เวลาในทีวีอาจจะแตกต่างได้จากเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง (พื้นที่) ที่ทีวีนั้นตั้งอยู่ได้

  ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง:

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปที่ ปิด (Off)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปที่ ปิด (Off)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & Time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปที่ ปิด (Off) 
  3. ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง เลือกที่ ตั้งวันที่ (Set date) และ ตั้งเวลา (Set time), หรือ วันที่ (Date) และ เวลา (Time)