หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2021

การลงทะเบียน รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่
   หมายเหตุ: ถ้าระดับของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่อาจจะล้มเหลวได้ เปลี่ยน แบตเตอรี่ไปเป็นอันใหม่และลองทำการจับคู่อีกครั้ง
  2. ตั้ง Bluetooth หรือ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) ใน การตั้งค่า (Settings) ไปเป็น ปิด (Off)จากนั้นตั้งไปเป็น เปิด (On) อีกครั้ง
   1. เปิดหน้าจอ    การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)Bluetooth
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ BRAVIA Settings
   3. เลือกที่ Bluetoothจากนั้นให้ปิดฟังก์ชันนี้
   4. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้
  3. ถ้าหากทีวีและ รีโมทคอนโทรลจับคู่กันอยู่ ให้ทำการยกเลิกการจับคู่ก่อน ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการจับคู่กันอยู่หรือไม่
   หมายเหตุ: ตามข้อยกเว้นของ X74H / X75H, W8 และ X7 ซีรีส์ และ A9F, Z9F, A9G, Z9G, X95G, X85G (55, 65, 75, 85) ซีรีส์ ที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีไปเป็น เวอร์ชัน 6.4960 หรือที่ใหม่กว่า เครื่องรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือภายหลังสามารถจะข้ามขั้นตอนนี้ได้
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. ตรวจดูว่าข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น: SONY TV RC MIC 001) ของ รีโมทคอนโทรลมีแสดงออกมาหรือไม่
    • ถ้าหากไม่มีข้อมูลของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ทำการตรวจเช็คในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง
    • ถ้าหากมีข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการยกเลิกการจับคู่
     1. เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่ ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)
     3. เลือกที่ ตกลง (OK)
  4. ทำการจับคู่ให้กับ รีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก Remote Control มีการลงทะเบียนไว้กับทีวีที่แตกต่างออกไป, ให้ปิดทีวีนั้นไปก่อน, และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน  Remote Control ของท่านกับทีวีที่ต้องการ
   • มี รีโมทคอนโทรลอยู่ด้วยกันสองแบบ ให้อ้างอิงกับคำตอบนี้ เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ไว้อยู่ทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้
   • ตำแหน่งของ ปุ่ม / เครื่องหมาย ของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน
    รูปภาพของ รีโมทแบบทัชแพ็ด และ รีโมทแบบจดจำเสียงได้
    1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
    2. รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้

  เมื่อใช้ แบบ A (รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control))

  เมื่อใช้ แบบ B (รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้ (Remote control that supports voice recognition)

  1. ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำการ รีเซ็ตเพาเวอร์