หมายเลข ID หัวข้อ : 00151203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ข้อผิดพลาด: We're having trouble accessing these titles for you right now(ในขณะนี้เรามีปัญหาในการเข้าถึงภาพยนตร์ต่าง ๆ สำหรับท่าน). Please try again(กรุณาลองดูใหม่อีกครั้ง).

  ถ้าหากมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม Try again ที่ปรากฎในทีวี.
  2. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาทำการรีเซ็ตทีวีนั้น.
   สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวีนี้ ให้อ้างอิงกับ: วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  3. กรุณาติดต่อกับ  Netflix ที่ https://www.netflix.com/global ถ้าหากยังแก้ไขไม่ได้.