หมายเลข ID หัวข้อ : 00122508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

บางครั้งจะแสดงหน้าจอว่างเปล่า เมื่อทีวีเข้าสู่โหมดการป้องกันหน้าจอหรือ (Screen saver) หรือ Daydream

  การป้องกันหน้าจอ (Screen saver) หรือ Daydream มีการเปิด (ON) ไว้ตามค่าเริ่มต้น
  อย่างไรก็ตาม ถ้าหากนาฬิกาใน BRAVIA TV ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ตของท่าน ทีวีจะไม่สามารถรับภาพได้จากเซิร์ฟเวอร์ และจะแสดงเป็นหน้าจอสีขาวแทน

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตั้งวิธีการรับข้อมูลเวลาหรือทำการปิด การป้องกันหน้าจอ (Screen saver) หรือ Daydream

  1. วิธีการตั้ง วิธีการที่จะรับข้อมูลเวลา
   เมื่อเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น เปิดการทำงาน (Enabled)
    • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น เปิดการทำงาน (Enabled)
    • เลือกที่ Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Use network time
    • เลือกที่ Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ On และจากนั้นเลือกที่ Time synchronization — ตั้งไปที่ Use network-provided time
     หมายเหตุ: เลือกที่ Automatic date & time และถ้ามี Use network time แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ตัวเลือกนั้น

   เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น เปิดการทำงาน (Enabled)
    • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น เปิดการทำงาน (Enabled)
    • เลือกที่ Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Use broadcast time
    • เลือกที่ Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Off จากนั้นตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง
     หมายเหตุ: เลือกที่ Automatic date & time และถ้ามี Use broadcast time แสดงขึ้นมา วันที่และเวลา สามารถจะทำการปรับได้โดยใช้การตั้งค่านั้น
  2. วิธีการปิด การป้องกันหน้าจอ (Screen saver) หรือ Daydream
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device PreferencesScreen saverScreen saverTurn screen off (Android™ 9)
    • เลือกที่ Screen saverScreen saver — ตั้งไปที่ Sleep (Android 8.0 และ Android 7.0)
    • เลือกที่ DaydreamDaydream — ตั้งไปที่ Sleep หรือ None (Android 6.0 หรือก่อนหน้า)