หมายเลข ID หัวข้อ : 00091322 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ข้อผิดพลาด: 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่าย หรือเมื่อพยายามจะเข้าถึงคอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ตในทีวี.

  สาเหตุสำหรับความผิดพลาด 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003:
  รหัสความผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้.

  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต ถูกตัด หรือ ไม่เสถียร.
  • ความเร็วในสายของเครือข่ายลดลง (โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับ wireless LAN)

  ถึงแม้จะเป็นกรณี ที่นอกเหนือจากข้างต้น, รหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะแสดงออกมาได้เนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่น การรบกวนข้ามสาย(crossed lines) ฯลฯ. ปัญหาเหล่านี้อาจจะดีขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องทำอะไร. ในกรณีนี้ บางทีก็ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้.

  1. ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องดีแล้ว.

   สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Help.
    สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™:
    เลือกที่   Apps, และจากนั้นให้เลือกที่ Help.
   3. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.
    หรือเลือกที่ Problem diagnosis, และจากนั้นให้เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms.

   สำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่ใช่ Android TV, ให้ลองหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ (A หรือ B) ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน:

   ขั้นตอน A

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Network Setup หรือเลือกที่ Network, และจากนั้นเลือกที่ Network Setup.
   4. เลือกที่ View Network settings and status or Network Status.
   5. เลือกที่ Check Connection.

   ขั้นตอน B

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Network Setup หรือ Network Set-up.
   7. เลือกที่ View Network settings and status.
   8. เลือกที่ Check Connection.

    ถ้าหากมีผลการวินิจฉัยใด ๆ เป็น Failed:
    ทีวี ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต. กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครือข่าย.
    Bravia TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
    ถ้าหากผลการวินิจฉัยทั้งหมดเป็น OK:
    ถ้าหากท่านยังคงมีข้อความแสดงความผิดพลาด อาจจะมีปัญหาเฉพาะบางอย่างเกิดขึ้น.
    ถ้าหากเป็นปัญหาที่ทราบกันอยู่แล้ว ก็สามารถจะแก้ไขได้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์. การทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.
    วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.
    1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายไฟของทีวี.
    2. ถอดปลั๊กของทีวีออก.
    3. ถอดปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มออก.
    4. เชื่อมต่อปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 นาที.
    5. เชื่อมต่อปลั๊กของทีวีเข้าไปอีกครั้ง.
    6. เปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวีขึ้นมา.
    7. หลังจากผ่านไป 5 นาที กรุณาลองทำ Refresh Internet Content ดูสองสามครั้ง.

     หมายเหตุ: Refresh Internet Content จะมีอยู่ในทีวีที่ผลิตในปี 2014 หรือก่อนหน้านั้น. ไม่มีใน Android TV.

  2. ตรวจเช็คดูการตั้งค่่า และสภาวะแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้.

   หมายเหตุ: จะมีกรณีที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวทีวี แต่จะมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย. ในกรณีนี้ , ให้ติดต่อกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าหากจำเป็น.

   1. รีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
    วิธีการรีเซ็ต เครื่องรับโทรทัศน์ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.
    วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
   2. ลดความซ้ำซ้อนของเราท์เตอร์
    ตัวเราท์เตอร์จะทำการกำหนดค่า IP address ให้กับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเเตอร์เน็ต. ถ้าหากมีการใช้เราท์เตอร์สองตัว, อาจจะมีรหัสความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกันของ IP address. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์นั้น , หยุดฟังก์ชั่นการทำงานการกำหนดเส้นทาง ของเราท์เตอร์ตัวหนึ่งไว้ และลองตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
   3. ตรวจเช็คดูความเร็วในสายของเครือข่าย
    มีหลายปัจจัยที่จะทำให้ความเร็วในสายของเครือข่ายลดต่ำลงได้. ลองทำตามต่อไปนี้ โดยอ้างอิงกับความเป็นไปได้ที่อาจจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งขึ้นมาได้.

    รูปภาพประกอบ

    [1]: TV
    [2]: อุปกรณ์ตัวอื่่น
    [3]: เราท์เตอร์
    [4]: โมเด็ม
    [5]: ISP (Internet Service Provider)
    [6]: ผู้ให้บริการแอปปลิเคชัน

    1. ระหว่างทีวี และ เราท์เตอร์
     มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้
     แม้ว่าทีวีนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ , เมื่อความเร็วในการติดต่อสื่อสารลดต่ำลง ก็อาจจะแสดงรหัสความผิดพลาดออกมาได้. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ wireless LAN, ความเร็วการเชื่อมต่อของ wireless LAN อาจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามระยะทางหรือการรบกวนของคลื่นวิทยุระหว่างเราท์เตอร์และทีวี. ดำเนินการชั่วคราวสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุ.

     เมื่อใช้ wireless LAN:

     • เชื่อมต่อทีวี และเราท์เตอร์โดยใช้ LAN แบบใช้สาย
     • ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ
       
     เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
     • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือที่มากกว่า

     ถ้าหากปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการข้างต้น, แสดงว่าสาเหตุมาจากความเร็วของการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวทีวี กับ เราท์เตอร์นั้น. ดำเนินการดังต่อไปนี้.

     เมื่อใช้ wireless LAN:

     • เชื่อมต่อทีวี และเราท์เตอร์ กับ LAN แบบใช้สาย (แนะนำให้ใช้วิธีนี้)
     • วางทีวี และเราท์เตอร์ให้ใกล้กันมากขึ้น และจากนั้นให้ใช้ wireless LAN
     • หลีกเลี่ยง การใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือเปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นไร้สายใหม่
       
     เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
     • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือที่มากกว่า
       
    2. ความหนาแน่นของการใช้งานในเครือข่ายกับอุปกรณ์อื่น
     มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รูปภาพประกอบ
     จำนวนข้อมูลที่เราท์เตอร์สามารถส่งมอบได้ในหนึ่งครั้งจะมีจำกัด. เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมกัน กับอุปกรณ์ตัวอื่น , ความเร็วในสายของเครือข่ายจะลดลงอย่างชัดเจน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, การเล่นวิดีโอ ในอุปกรณ์ตัวอื่นและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ จะมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของติดต่อสื่อสาร ในการที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่. หลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น และจากนั้นลองเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
      
    3. ความหนาแน่นในการใช้งานในเครือข่ายของ ISP (Internet Service Provider)
     เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้ รูปภาพประกอบ
     • ปัญหาใน ISP
     • ความหนาแน่นของการติดต่อสื่อสารเนื่องมาจากการใช้งานพร้อมกันระหว่างยูสเซอร์ใน ISP เดียวกัน
      ความเร็วในสายของเครือข่ายอาจจะลดลงได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น. เป็นการยากที่จะตรวจสอบถึงสาเหตุของความผิดพลาดที่สอดคล้องกับเรื่องข้างต้นนี้. ตัวอย่างเช่น , ใช้ทีวีในระหว่างช่วงเวลาที่ไม่มีการดูหนาแน่น และตรวจเช็คดูว่ารหัสความผิดพลาดดังกล่าวมีแสดงออกมาอีกหรือไม่.
       
    4. มีการใช้งานเครือข่ายหนาแน่น กับแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการนั้น
     อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้ รูปภาพประกอบ
     เมื่อมีการเข้าไปใช้งานจำนวนมากกับผู้ให้บริการ ที่ให้บริการคอนเทนท์อินเทอร์เน็ตเช่นแอปพลิเคชันสตรีมถ่ายทอดวิดีโอสด , รหัสความผิดพลาดเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาได้จากความคับคั่งนี้. เป็นเรื่องยากที่จะยืนยันว่าความผิดพลาดมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้. ตัวอย่างเช่น , ใช้ทีวีในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานกันมาก และตรวจเช็คดูว่ามีรหัสความผิดพลาดแสดงออกมาหรือไม่.

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, INC.