หมายเลข ID หัวข้อ : 00202579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

การใช้ลำโพงของทีวีเป็นลำโพงเซนเตอร์

  เพียงทำการเชื่อมต่อเครื่องรับ AV เข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวีโดยใช้สายลำโพง และทีวีของท่านก็จะทำงานเป็นลำโพงเซนเตอร์ได้. 

  [A] เครื่องรับ AV
  [B] สายลำโพง(ไม่ได้จัดมาให้)

  เมื่อท่านทำการปรับแก้ ให้ใช้ฟังก์ชันการปรับแก้อัตโนมัติของระบบออดิโอของท่าน.
  หมายเหตุ: ระยะทางที่วัดได้อาจจะห่างมากกว่าระยะทางที่แท้จริงหลายเมตร.

  ถ้าหากระบบออดิโอของท่านไม่มีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ, ให้ตั้งระดับของลำโพงเซนเตอร์ของระบบออดิโอของท่านด้วยตัวตนเองตามที่ท่านรู้สึกว่าเหมาะสม.